Reclamacia

Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmlúv o poskytnutí služby

uzatvorených medzi spotrebiteľom a

Happy Cleaning s. r. o.

so sídlom Osadná 2, 831 03 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 55 263 020, 

zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I , oddiel: Sro, vložka číslo: 167642/B (ďalej len ako „Happy Cleaning s. r. o.“)

 

 

Happy Cleaning s. r. o. týmto v súlade so Zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov poučuje spotrebiteľov o práve odstúpiť od zmlúv uzatvorených na diaľku alebo uzatvorených mimo prevádzkových priestorov Happy Cleaning s. r. o. (ďalej len ako „Zmluva“).

 

 

POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 

  • Máte právo odstúpiť od tejto Zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

 

  • Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa uzavretia Zmluvy.

 

  • Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom) na adrese 

Happy Cleaning s. r. o.

so sídlom Osadná 2, 831 03 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 55 263 020

telefonický kontakt: + 421 948039191

adresa elektronickej pošty: info@happy-cleaning.sk

 

  • Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sme Vám odovzdali alebo zaslali, a ktorý je prílohou tohto poučenia.

 

  • Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

 

  • Po odstúpení od Zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím Zmluvy, najmä kúpnu. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

 

  • Ak ste požiadali o začatie poskytovania služieb počas lehoty na odstúpenie od zmluvy, máte povinnosť uhradiť nám cenu za skutočne poskytnuté plnenia do dňa, kedy ste nám oznámili Vaše rozhodnutie odstúpiť od tejto zmluvy.

 

 

 

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

 

Komu: Happy Cleaning s. r. o.

so sídlom Osadná 2, 831 03 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 55 263 020

 

Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy o poskytnutí tejto služby:

Dátum prijatia služby

 

Meno, priezvisko a adresa spotrebiteľa 


 

 

..................................................................................

Podpis spotrebiteľa 

(iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) 

 

 

Dátum ...........................................

 

Reklamačný protokol

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte reklamovať služby)

 

Komu: Happy Cleaning s. r. o.

so sídlom Osadná 2, 831 03 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 55 263 020

 

Týmto oznamujem, že reklamujem poskytnutú službu s názvom:

Dátum prijatia služby

Meno a priezvisko a adresa spotrebiteľa 

Opis vady poskytnutej služby
 

 

..................................................................................

Podpis spotrebiteľa 

(iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) 

 

 

Dátum ...........................................Vyjadrenie Poskytovateľa

 

Vyššie uvedenú službu sme prijali na reklamáciu. Na základe preverenia stavu a podľa nášho názoru BOLA*  NEBOLA* reklamácia opodstatnená.

 

Návrh riešenia reklamácie:Dátum:
Podpis: