Zmluvné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky

spoločnosti Happy Cleaning s. r. o.
so sídlom Osadná 2, 831 03 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 55 263 020, 
zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I , oddiel: Sro, vložka číslo: 167642/B

 • Všeobecné ustanovenia

  1. Tieto obchodné a reklamačné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce zo zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb uzatvorenej medzi poskytovateľom služby, ktorým je Happy Cleaning s. r. o. so sídlom Osadná 2, 831 03 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 55 263 020, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I , oddiel: Sro, vložka číslo: 167642/B (ďalej len „poskytovateľ služby“) a zákazníkom, ktorej predmetom je poskytovanie upratovacích a čistiacich služieb (ďalej len „služby“) cez internetovú stránku elektronického obchodu poskytovateľa služby.

  Kontaktné údaje poskytovateľa služby:

  Obchodné meno: Happy Cleaning s. r. o.

  Sídlo: Osadná 2, 851 01Bratislava – mestská časť Nové Mesto

  zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I , oddiel: Sro, vložka číslo: 167642/B

  IČO: 55 263 020

  DIČ: 2121936630

  IČ DPH: nie je platiteľ DPH

  Telefón: +421948039191

  Email: info@happy-cleaning.sk

  Web: www.happy-cleaning.sk


  Orgán dozoru:

  Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

  Bajkalská 21/A, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27

  odbor výkonu dozoru

  tel. č.: 02/ 58 272 172 - 3; 02/ 58 272 106

  fax. č.: 02/ 58 272 170

  e-mail: ba@soi.sk

  webový odkaz na podávanie podnetov:

  podávanie podnetov


  1. Tieto obchodné a reklamačné podmienky v znení platnom v deň uzatvorenia zmluvy o poskytovaní služieb sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o poskytovaní služieb.

 • Spôsob uzatvárania zmluvy o poskytovaní služieb
    1. Objednávka dodania služieb môže byť odoslaná len prostredníctvom trvalého užívateľského účtu zákazníka (spoločne ďalej len „registrácia“). Registrovať sa môžu len zákazníci fyzické osoby, ktoré sú plnoleté a spôsobilé na právne úkony v plnom rozsahu.
    2. Na registráciu je potrebná e-mailová adresa zákazníka a telefónne číslo zákazníka.
    3. Ak si zákazník založí trvalý užívateľský účet (ďalej len „zákaznícky účet“), obdrží prostredníctvom e-mailovej správy na ním uvedenú e-mailovú adresu odkaz, na ktorý musí kliknúť pre ukončenie procesu registrácie, týmto úkonom svoju registráciu potvrdí.
    4. Ak si zákazník založí zákaznícky účet, zvolí si pri registrácií vlastné heslo, ktorým sa v bude môcť prihlasovať vo svojom konte na stránke Poskytovateľa služby. Zákazník je zodpovedný za uchovávanie svojho hesla v tajnosti a za to, že ho neposkytne tretej osobe. Ak má zákazník pochybnosti o tom, či sa jeho heslo nestalo známym tretím osobám, je povinný svoje heslo bezodkladne zmeniť a informovať o tej skutočnosti poskytovateľa služby.
    5. Po založení zákazníckeho účtu je možné využívať s ním spojené funkcie v rozsahu, v ktorom sú aktuálne poskytované poskytovateľom služby. Zákazník môže kedykoľvek požiadať poskytovateľa služby na kontaktných údajoch uvedených v čl. I (Kontaktné údaje poskytovateľa služby) o vymazanie svojich zákazníckych údajov a/alebo svojho zákazníckeho účtu, v takom prípade jeho funkcie nie je možné ďalej využívať.
 • Návrh na uzavretie zmluvy o poskytovaní služieb zasiela zákazník poskytovateľovi služby vo forme vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke poskytovateľa služby, ktorým zaslal návrh na uzavretie zmluvy o poskytovaní služieb, predmetom ktorej je odplatné poskytnutie upratovacej služby označenej zákazníkom za cenu a za podmienok, uvedených v tejto objednávke (ďalej len „objednávka“).
    1. Pri objednávaní služieb si môže zákazník najprv vybrať jednotlivé služby. Ďalší proces objednávky prebieha zadaním požadovaných údajov v rámci procesu a objednávka môže byť odoslaná len po vyplnení všetkých povinných polí a po potvrdení tlačidla vedľa vyhlásenia s textom „Súhlasím so Všeobecnými obchodnými podmienkami“, ktoré je povinné a „Súhlasím so spracovaním osobných údajov na marketingové účely“, ktoré nie je povinné. Objednávka je odoslaná kliknutím na tlačidlo s textom „objednávka s povinnosťou platby“ a proces objednávania je tým ukončený.
    2. Pred odoslaním objednávky má zákazník možnosť si svoju objednávku skontrolovať, či nespravil chybu pri zadávaní objednávky a opraviť ju kliknutím na odkaz „zmeniť“ pripojený k príslušným údajom.
 • Následne po odoslaní objednávky obdrží zákazník na svoju e-mailovú adresu automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému poskytovateľa služby (ďalej len „potvrdenie o prijatí objednávky“). Na e-mailovú adresu zákazníka môžu byť v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky, najmä platnosť a rozsah objednávky, spôsob platby a tiež potvrdenie dodacej lehoty a ceny.
 • Potvrdenie o prijatí objednávky obsahuje údaje o tom, že poskytovateľovi služby bola doručená objednávka, nie je však akceptovaním návrhu na uzavretie zmluvy o poskytovaní služieb.
 • Poskytovateľ služby následne zašle na e-mailovú adresu zákazníka informáciu o tom, či bola objednávka zákazníka spracovaná. Spracovanie objednávky obsahuje kontaktné údaje zákazníka, kontaktné údaje poskytovateľa služby, informáciu o názve, špecifikácii a množstve služby, ktorej poskytnutie je predmetom zmluvy o poskytovaní služieb, údaje o cene služby, lehote/termíne, v ktorom bude služba poskytnutá, údaje o mieste, kde má byť služba poskytnutá.
 • Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb je uzavretá v závislosti od platobnej metódy zvolenej zákazníkom:
  1. platobná metóda platba osobne u poskytovateľa služby, alebo jeho povereného zástupcu (Dobierka), PayPal (Platobná brána),Stripe(Platobná brána). Pokiaľ si zákazník zvolí platobnú metódu platba osobne u poskytovateľa služby, alebo jeho povereného zástupcu, PayPal,Stripe, potvrdenie o prijatí objednávky predstavuje akceptáciu ponuky vo forme objednávky zákazníka poskytovateľom služby a zmluva medzi zákazníkom a poskytovateľom služby je uzavretá okamihom doručenia potvrdenia o prijatí objednávky zákazníkovi.
  2. Platobná metóda platba kartou - Pri platbe platobnou kartou potvrdenie o prijatí objednávky nepredstavuje ešte akceptáciu ponuky. Ponuka je akceptovaná poskytovateľom služby (zmluvy je uzavretá) až okamihom, keď poskytovateľ služby po preverení dostupnosti služieb potvrdí vykonanie služieb zákazníkovi prostredníctvom emailovej správy na jeho emailovú adresu uvedenú v ním zaslanej objednávke. V opačnom prípade k uzavretiu kúpnej zmluvy nedôjde, zákazník nie je svojou objednávkou naďalej viazaný a suma rezervovaná na platobnej karte bude uvoľnená v súlade s podmienkami príslušných poskytovateľov platobných služieb.
  3. Platobná metóda v hotovosti - Pri platbe v hotovosti potvrdenie o zaplatení spolu s prevzatím služby predstavuje uzatvorenie zmluvy.
 • Poskytovateľ služby jasným, jednoznačným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom informoval pred odoslaním objednávky zákazníka o predzmluvných informáciách, týkajúcich sa reklamačných, platobných, obchodných a iných podmienok tak, že:
  1. o hlavnom charaktere služby v rozsahu primeranom použitému prostriedku komunikácie a služby alebo o službe informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu poskytovateľa služby,
  2. o obchodnom mene a sídle poskytovateľa služby informoval na príslušnej podstránke elektronického obchodu poskytovateľa služby a v čl. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu poskytovateľa služby,
  3. o telefónnom čísle poskytovateľa služby a o ďalších údajoch, ktoré sú dôležité pre kontakt zákazníka s poskytovateľom služby, najmä adresu jeho elektronickej pošty informoval na príslušnej podstránke elektronického obchodu poskytovateľa služby a v čl. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu poskytovateľa služby,
  4. o adrese poskytovateľa služby, na ktorej môže zákazník uplatniť reklamáciu služby, podať sťažnosť alebo iný podnet informoval v čl. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu poskytovateľa služby,
  5. o celkovej cene služby vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní alebo ak vzhľadom na povahu služby nemožno cenu primerane určiť vopred, spôsob, akým sa vypočíta, ako aj o nákladoch a poplatkoch, alebo, ak tieto náklady a poplatky nemožno určiť vopred o skutočnosti, že zákazník ich bude povinný uhradiť informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu poskytovateľa služby,
  6. o platobných podmienkach, dodacích podmienkach, o lehote, do ktorej sa poskytovateľ služby zaväzuje poskytnúť službu, o informácii o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov zákazníka informoval v príslušných článkoch týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu poskytovateľa služby,
  7. o informácii o práve zákazníka odstúpiť od zmluvy o poskytovaní služieb, o podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy informoval v čl. 8 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu poskytovateľa služby,
  8. o poskytnutí formuláru na odstúpenie od zmluvy o poskytovaní služieb informoval v čl. 8 a v prílohe týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu poskytovateľa služby; poskytovateľ služby zároveň poskytol samotný formulár na odstúpenie od zmluvy o poskytovaní služieb v prílohe týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu poskytovateľa služby
  9. o povinnosti zákazníka uhradiť poskytovateľovi služby cenu za skutočne poskytnuté plnenie podľa § 10 ods. 5 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji služby alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov poskytovateľa služby a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“), ak zákazník odstúpi od zmluvy o službách po tom, čo udelil poskytovateľovi služby výslovný súhlas podľa § 4 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku informoval v čl. 8 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu poskytovateľa služby,
  10. o okolnostiach, za ktorých zákazník stráca právo na odstúpenie od zmluvy informoval v čl. 8 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu poskytovateľa služby,
  11. o povinnosti zákazníka zaplatiť preddavok alebo poskytnúť inú finančnú zábezpeku na žiadosť poskytovateľa služby a o podmienkach, ktoré sa na jeho poskytnutie vzťahujú, ak zo zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb vyplýva pre zákazníka takýto záväzok informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu poskytovateľa služby a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu poskytovateľa služby,
  12. o tom, že zmluva o poskytovaní upratovacích služieb bude uložená v elektronickej podobe u predajcu a je zákazníkovi dostupná po tom, ako si ju zákazník písomne vyžiada informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu poskytovateľa služby a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu poskytovateľa služby.
  1. Ak poskytovateľ služby nesplnil informačnú povinnosť o úhrade dodatočných poplatkov alebo iných nákladov podľa bodu 2.6. písm. e) týchto obchodných a reklamačných podmienok, zákazník nie je povinný tieto dodatočné náklady alebo poplatky uhradiť.

 • Práva a povinnosti poskytovateľa služby
   1. Poskytovateľ služby je povinný:
  1. dodať na základe objednávky potvrdenej spracovaním zákazníkovi službu v dohodnutom množstve, kvalite a lehote,
  2. zabezpečiť, aby dodaná služba spĺňala platné právne predpisy SR,
  3. bezodkladne po uzavretí zmluvy o poskytovaní služieb, najneskôr však spolu s dodaním služby poskytnúť zákazníkovi potvrdenie o uzavretí zmluvy o poskytovaní služieb na trvanlivom nosiči, napríklad prostredníctvom emailu. Potvrdenie musí obsahovať všetky informácie uvedené v bode 2.6.
  1. Poskytovateľ služby má právo na riadne a včasné zaplatenie ceny od zákazníka za dodanú službu.
  2. Ak z dôvodu nedostupnosti služby nie je schopný poskytovateľ služby dodať službu zákazníkovi v lehote dohodnutej v zmluve o poskytovaní služieb alebo určenej týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami alebo za dohodnutú kúpnu cenu, je poskytovateľ služby povinný ponúknuť zákazníkovi náhradné plnenie alebo možnosť pre zákazníka odstúpiť od zmluvy o poskytovaní služieb (stornovať objednávku). Odstúpiť od zmluvy o poskytovaní služieb alebo stornovať objednávku môže zákazník doručením e-mailu. V prípade, ak zákazník už uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, vráti poskytovateľ služby už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia e-mailu o odstúpení od zmluvy o poskytovaní služieb resp. stornovania objednávky zákazníkovi na ním určený účet, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. V prípade, ak zákazník v primeranej lehote neprijme náhradné plnenie ponúkané poskytovateľom služby ani neodstúpi od zmluvy o poskytovaní služieb, je poskytovateľ služby oprávnený odstúpiť od zmluvy o poskytovaní služieb a v prípade, ak zákazník už uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, poskytovateľ služby je povinný vrátiť už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia odstúpení od zmluvy o poskytovaní služieb zákazníkovi.
  3. Poskytovateľ služby si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť predajné ceny uverejnené v elektronickom obchode, zrušiť alebo zaviesť ľubovoľnú cenovú akciu. Zmeny sú záväzné následne na všetky objednávky vytvorené od okamihu zmeny.
  4. Od zmluvy o poskytnutí upratovacej služby nie je možné odstúpiť podľa zákona č. 102/2014 Z.z. (o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov), a to v zmysle ustanovenia § 7 ods. 6) písm. a) tohto zákona.
  5. Odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí upratovacej služby je možné iba zaplatením odstupného po dohode s Poskytovateľom. Výška odstupného – storno podmienky sú:
  1. v prípade, ak zákazník objednanú službu neprevezme v lehote platnosti uvedenej v objednávke, zákazníkovi zaniká právo na poskytnutie služby a poskytovateľ služby nie je povinný vrátiť uhradenú sumu zákazníkom, teda prepadá ako zmluvná pokuta.
  2. v prípade zrušenia objednávky 24 a menej hodín pred poskytnutím služby si poskytovateľ služby účtuje 100% storno poplatok z ceny objednaných služieb.
  3. v prípade zrušenia objednávky 2 dni pred poskytnutím služby si poskytovateľ služby účtuje 70% storno poplatok z ceny objednaných služieb.
  4. pri výraznom znížení reálneho počtu hodín upratovacích služieb oproti objednanému počtu hodín upratovacích služieb si poskytovateľ služby vyhradzuje právo na prehodnotenie výšky poskytnutých zliav.
  1. Zákazník môže požiadať poskytovateľa služby o zmenu termínu dodania služby maximálne dvakrát. V prípade, ak zákazník objednanú službu neprevezme ani na druhý krát zmenený termín (resp. ďalší krát požiada o zmenu termínu poskytnutia služby), vzniká poskytovateľovi služby nárok na zmluvnú pokutu, a to vo výške celkovej ceny služieb a súčasne zákazníkovi zaniká právo na poskytnutie služby. Poskytovateľovi služby vzniká nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty v zmysle predchádzajúcej vety tohto bodu bezodkladne po márnom uplynutí druhý krát zmeneného termínu dodania služby, resp. tretím požiadaním o zmenu termínu dodania služby. Prípadným odstúpením zákazníka od zmluvy o poskytovaní služieb nie je nárok poskytovateľa služby na zaplatenie zmluvnej pokuty v zmysle tohto bodu dotknutý.

 • Práva a povinnosti zákazníka
   1. Zákazník bol poskytovateľom služby oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu.
   2. Zákazník je povinný:
  1. prevziať objednanú a dodanú službu,
  2. zaplatiť poskytovateľovi služby dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti,
  3. potvrdiť v dodacom liste prevzatie služby svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.
  1. Zákazník má právo na dodanie služby v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami.

 • Dodacie a platobné podmienky
   1. Obvyklá dostupnosť služby je uvedená pri každej službe na internetovej stránke elektronického obchodu. Reálna dostupnosť služby bude pre zákazníka potvrdená pri spracovaní objednávky.
   2. Zákazník je povinný prevziať službu v mieste, ktoré je zákazníkom dohodnuté v zmluve o poskytovaní služieb alebo iným spôsobom v čase pred doručovaním služby (ďalej len „miesto“). Zákazník je povinný prevziať službu v časovom rozsahu dohodnutom v zmluve o poskytovaní služieb alebo iným spôsobom v čase pred doručovaním služby (ďalej len „časový rozsah“).
   3. V prípade, ak poskytovateľ služby poskytne službu zákazníkovi na miesto a v časovom rozsahu, zákazník je povinný prevziať službu osobne alebo zabezpečiť, aby službu prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie služby a podpísať protokol o poskytnutí služby. Tretia osoba splnomocnená na prevzatie služby je povinná predložiť poskytovateľovi služby kópiu spracovanej objednávky. Doručením služby zákazníkovi sa rozumie dodanie služby na miesto, jeho prevzatie zákazníkom alebo treťou osobou splnomocnenou zákazníkom a podpísanie protokolu o zaplatení kúpnej ceny a doručení a odovzdaní služby zákazníkom alebo treťou osobou splnomocnenou zákazníkom.
   4. Zákazník je oprávnený v prípade nedodania služby poskytovateľom služby v lehote uvedenej v bode 5.2. týchto obchodných podmienok odstúpiť od zmluvy o poskytovaní služieb a poskytovateľ služby je povinný vrátiť zákazníkovi už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote 14 dní od doručenia odstúpenia od zmluvy o poskytovaní služieb bezhotovostným prevodom na bankový účet zákazníka určený zákazníkom.
   5. Zákazník si pri vytváraní objednávky môže vybrať jeden z nasledujúcich spôsobov platby:
  1. Dobierka/Hotovosť – zákazník uhradí kúpnu cenu podľa zmluvy o poskytovaní služieb v hotovosti pri doručení služby na dodaciu adresu.
  2. Prevodom na bankový účet – zákazník uhradí kúpnu cenu podľa zmluvy o poskytovaní služieb vopred na bankový účet poskytovateľa služby.
  3. Platba kartou – bezhotovostná platba kreditnými kartami VISA, VISA Electron, V Pay, MasterCard a Maestro online.
  4. Platobná brána - bezhotovostná platba cez platobnú bránu dostupnú na webovej stránke poskytovateľa služby.
  1. Zákazník si spôsob platby záväzne vyberá pri zostavovaní objednávky.
  2. Zákazník môže zmeniť zvolený spôsob platby iba po dohode s poskytovateľom služby.

 • Kúpna cena
   1. Zobrazená kúpna cena za služba na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje poskytovateľ služby zahŕňa daň z pridanej hodnoty vo výške stanovenej platným právnym predpisom Slovenskej republiky.
   2. Kúpna cena za službu dohodnutá v zmluve o poskytovaní služieb medzi poskytovateľom služby a zákazníkom je uvedená v spracovanej objednávke (ďalej len „kúpna cena“).
   3. Poskytovateľ služby si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť cenu služby uvedenú na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje poskytovateľ služby.
   4. Zákazník je povinný zaplatiť poskytovateľovi služby kúpnu cenu.
   5. Zákazník je povinný zaplatiť poskytovateľovi služby cenu za dohodnutú službu v lehote podľa zmluvy o poskytovaní služieb, najneskôr však pri prevzatí služby.
   6. V prípade, ak zákazník nezaplatí poskytovateľovi služby celú kúpnu cenu do momentu dodania služby na miesto, poskytovateľ služby je oprávnený odoprieť dodanie služby zákazníkovi. • Reklamačný poriadok (zodpovednosť za chyby, záruka, reklamácie)
   1. Zákazník má právo reklamovať chybu, ktorá sa vyskytla v súvislosti s jemu poskytovanou službou.
   2. Lehota pre uplatnenie reklamácie je najneskôr 14 dní odo dňa, keď zákazník chybu zistil  alebo mohol zistiť.
   3. Reklamáciu je zákazník oprávnený uskutočniť písomne, alebo na formulári poskytnutom poskytovateľom služby (poštou na adresu sídla poskytovateľa služby, e-mailom na adresu: info@happy-cleaning.sk), pričom reklamácia musí byť doručená  poskytovateľovi služby. Poskytovateľ služby sa zaväzuje oznámiť výsledok vybavenia reklamácie do 14 dní odo  dňa je prevzatia.
   4. Zákazník je povinný upozorniť poskytovateľa služby emailom (na mailovú adresu info@happy-cleaning.sk)  na nesúlad poskytovanej služby s tým, čo bolo predmetom jeho objednávky bezodkladne po tom, čo nesúlad zistí.
   5. V prípade, ak zákazník nie je spokojný s poskytnutou službou, môže  poskytovateľovi služby podať emailom (na mailovú adresu info@happy-cleaning.sk)  alebo poštou na korešpondenčnú adresu poskytovateľa služby reklamáciu, v ktorej uvedie názov služby,  deň jej dodania a dôvod reklamácie.

 • Odstúpenie od zmluvy o poskytovaní služieb
  1. Poskytovateľ služby si vyhradzuje právo stornovať objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:
  1. v prípade, že zákazník uvedie nesprávne kontaktné údaje a objednávku nie je možné spracovať
  2. v prípade, že zákazník si v minulosti neprevzal služba alebo iným spôsobom porušil obchodné a reklamačné podmienky poskytovateľa služby
  1. Ak poskytovateľ služby nemôže splniť svoje povinnosti vyplývajúce mu zo zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb z dôvodu nedostupnosti služby, alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať služba zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v objednávke, poskytovateľ služby je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať zákazníka a zároveň je povinný ponúknuť zákazníkovi náhradné plnenie alebo možnosť pre zákazníka odstúpiť od zmluvy o poskytovaní služieb (stornovať objednávku). V prípade, ak zákazník odstúpi od zmluvy o poskytovaní služieb z dôvodov uvedených v tomto bode týchto reklamačných a obchodných podmienok, je poskytovateľ služby povinný vrátiť zákazníkovi už zaplatenú zálohu za službu dohodnutú v zmluve o poskytovaní služieb v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy prevodom na účet určený zákazníkom.
  2. Zákazník je oprávnený odstúpiť od zmluvy o poskytovaní služieb bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) v lehote 14 dní odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, ak poskytovateľ služby včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ust. § 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.
  3. Zákazník nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom zákazníka a zákazník vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
  4. Zákazník môže odstúpiť od zmluvy o poskytovaní služieb, predmetom ktorej je kúpa služby aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.
  5. Odstúpenie od zmluvy musí zákazník urobiť písomnou formou spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy, alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (e-mailom) alebo pomocou formulára. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané poskytovateľovi služby najneskôr v posledný deň lehoty podľa ust. § 7 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.
  6. Odstúpenie od zmluvy o poskytovaní služieb podľa prechádzajúceho bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok musí obsahovať informácie požadované vo formulári odstúpenia od zmluvy o poskytovaní služieb (viď. príloha), najmä identifikáciu zákazníka, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu služby, spôsob, akým má poskytovateľ služby vrátiť už prijaté plnenie, najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu zákazníka.
  7. Ak zákazník odstúpi od zmluvy o poskytovaní služieb, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej zákazník odstúpil. Od zákazníka nie je možné požadovať žiadne náklady alebo iné platby v súvislosti so zrušením doplnkovej zmluvy okrem úhrady nákladov a platieb uvedených v ust. § 10 ods.  5 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (t.j. ak zákazník odstúpi od zmluvy o službách a pred začatím poskytovania služieb udelil výslovný súhlas podľa § 4 ods. 6, zákazník je povinný uhradiť poskytovateľovi služby iba cenu za skutočne poskytnuté plnenie do dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Cena za skutočne poskytnuté plnenie sa vypočíta pomerne na základe celkovej ceny dohodnutej v zmluve. Ak je celková cena dohodnutá v zmluve nadhodnotená, cena za skutočne poskytnuté plnenie sa vypočíta na základe trhovej ceny poskytnutého plnenia), a ceny za službu, ak je predmetom zmluvy poskytnutie služby a došlo k úplnému poskytnutiu služby.
  8. Poskytovateľ služby je povinný vrátiť zákazníkovi kúpnu cenu za služba rovnakým spôsobom, aký použil zákazník pri svojej platbe, pokiaľ sa s zákazníkom nedohodne na inom spôsobe vrátenia platieb bez toho, aby zákazníkovi v tejto súvislosti boli účtované ďalšie poplatky.
  9. V súlade s ust. § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku zákazník nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:
  1. predaj služby zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, služby vyrobeného na mieru alebo služby určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
  2. predaj služby uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
  3. predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
  4. poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy,
  5. predaj služby, ktorý bol v čase po uzavretí zmluvy a prevzatí služby od poskytovateľa služby zákazníkovi zmontovaný, zložený alebo použitý takým spôsobom, že jeho opätovné uvedenie do pôvodného stavu poskytovateľom služby nie je možné bez vynaloženia zvýšeného úsilia a zvýšených nákladov
  1. Ustanovenia čl. 8 týchto obchodných a reklamačných podmienok výslovne platia len pre subjekty spĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) zákona o ochrane spotrebiteľa.

 • Osobitné ustanovenia pre zmluvy uzatvorené spotrebiteľmi na diaľku 
  1. Ak došlo k uzavretiu zmluvy medzi poskytovateľ služby a zákazníkom - spotrebiteľom výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti poskytovateľa služby a zákazníka - spotrebiteľa, najmä využitím webového sídla alebo mobilnej aplikácie poskytovateľa služby má sa za to, že došlo k uzatvoreniu Zmluvy v zmysle Zákona o predaji na diaľku alebo Zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov poskytovateľa služby a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
  2. Označenie služieb ponúkaných poskytovateľom služby a charakter služby v rozsahu primeranom použitému prostriedku komunikácie je k dispozícii na stránke poskytovateľa služieb, po rozkliknutí príslušného okna predmetnej služby.
  3. Ak sa má na základe zmluvy začať poskytovanie služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, alebo ak zákazník - spotrebiteľ o poskytovanie služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy požiada, poskytovateľ služby týmto:
  1. poučuje zákazníka - spotrebiteľa o tom, že udelením súhlasu so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy stráca po úplnom poskytnutí služby právo na odstúpenie od zmluvy, a
  2. zákazník - spotrebiteľ výslovne súhlasí so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a vyhlasuje, že bol riadne poučený podľa písmena a).
  1. Zákazník - spotrebiteľ berie na vedomie, že stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby a vzniká mu povinnosť uhradiť cenu za skutočné poskytnuté plnenie, a to:
  1. ak zákazník - spotrebiteľ uzavrie zmluvu, v ktorej požiadal o poskytovanie služieb v 14-dňovej lehote na odstúpenie od zmluvy začínajúcej sa uzavretím zmluvy,
  2. ak sa poskytovanie služby začalo s výslovným súhlasom zákazníka - spotrebiteľa a zákazník - spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby
  1. Zákazník - spotrebiteľ je oprávnený, s výnimkou ustanovení bodov 9.2 a 9.3, bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Prevádzkovateľa a to v lehote 14 (slovom: štrnástich) dní od uzavretia Zmluvy má právo uplatniť odstúpenie od Zmluvy v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči. Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od Zmluvy a zaslať ho poštou alebo emailom na e-mailovú adresu uvedenej pri realizácii Objednávky.
  2. Uzatvorením zmluvy na diaľku zákazník - spotrebiteľ súhlasí s doručením informácií podľa § 3 ods. 1 Zákona o predaji na diaľku, ako napríklad potvrdenie o uzatvorení Zmluvy, formulár na odstúpenie od Zmluvy v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči.
  3. V prípade, ak s predmetom zmluvy uzatvorenej na diaľku, ktorej predmetom budú náklady na vrátenie tovaru alebo služby je zákazník - spotrebiteľ povinný znášať náklady na vrátenie tovaru alebo služby a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

 • Záverečné ustanovenia
   1. Poskytovateľ služby zaobchádza s osobnými údajmi zákazníkov zodpovedne. Preto je v zaobchádzaní s údajmi získanými online viazaný vlastnými dobrovoľnými zásadami ochrany osobných údajov. Ďalšie informácie k téme ochrany osobných údajov sú uvedené v Pravidlách o ochrane osobných údajov, ktoré nájdete tu.
   2. V prípade, ak je zmluva o poskytovaní upratovacích služieb uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.
   3. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme emailových správ a telefonicky.
   4. Na vzťahy neupravené týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.
   5. Tieto obchodné a reklamačné podmienky nadobúdajú účinnosť voči zákazníkovi uzavretím zmluvy o poskytovaní služieb.
   6. Zákazník bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že sa s týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami oboznámil, prečítal ich, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

  Prílohy:


  * Oznámenie o uplatnení reklamácie – REKLAMAČNÝ FORMULÁR


  * Odstúpenie od zmluvy o poskytovaní služieb – FORMULÁR PRE VRÁTENIE SLUŽBY